Gumu skáče buď trojica, v ktorej sa poradie určuje jednoduchou rozvoľbou kameň – papier – nožnice, alebo dve dvojice, kde sa poradie určí tiež rovnako.
Na vyššiu úroveň skákajúci postúpi až po bezchybnom zaskákaní škôlky na danej úrovni.
Na vyššiu úroveň dvojica postúpi len vtedy, ak zaskáču obaja skákajúci bez chyby. Pri dvojiciach je samozrejmosťou oprava partnera, ktorý pokazil. Ak pri oprave opravujúci pokazí, dvojica sa postaví do gumy a skákať budú súperi až do momentu pokazenia.
V trojici je možnosť opravy za kamaráta, ak s tým všetci zúčastnení súhlasia. Tiež existuje možnosť odpustenia úrovne, z ktorej sa skákajúci dlhodobo nevie preskákať ďalej, tiež za podmienky, že všetci súhlasia.
Skákať sa môže zľava alebo sprava (väčšinou platí, že praváci skáču sprava, ľaváci zľava) – výber strany závisí na každom skákajúcom. Niektoré škôlky vyžadujú predo-zadné skákanie.

STUPNE A ÚROVNE SKÁKANIA
VÝŠKA SKÁKANIA :
Výška gumy sa nastavuje vzhľadom na výšku a proporcie skákajúceho.
Stupeň skákania škôlky sa určuje pre všetkých skákajúcich jednotne vopred.
Najnižšie: členky, lýtka v strede, kolená.
Nízke: členky, kolená, podzadok.
Vysoké: kolená, podzadok, pás.

ŠÍRKA SKÁKANIA:
Široké: držiaci stoja mierne rozkročmo, prípadne ešte rozšíria podľa požiadaviek skákajúceho. Pod zadkom a na páse sa rozširuje pomocou vloženej ruky alebo oboch do gumy.
Úzke: nízke stupne začínajú členkami spolu, lýtka, kolená a podzadok na jednu nohu (držiaci môže využiť nadvihnutie nohavice na čo najužší rozmer vlastnej končatiny, nesmie však dodatočne zužovať inak, kolená a lýtka sa nesmú dotýkať). Úzky pás sa drží bokom v gume (je prípustné vtiahnutie brucha na čo najužší rozmer).
Všetky škôlky sa skáču najprv na širokých, potom na úzkych stupňoch.

1. NORMÁLKA
Touto škôlkou sa začínalo každé skákanie. Preto sa tiež niekde nazývala aj POVINNÁ.
Základný postoj je nasledovný: pre skok zľava sa skákajúci postaví ľavou nohou do gumy, pravá zostáva mimo gumy. Oboma nohami súčasne treba skočiť tak, aby sa ľavá noha dostala na druhú stranu von z gumy a pravá noha dnu do gumy.
Pre skok sprava to platí zrkadlovo: pravá noha v gume, ľavá vonku, oboma nohami súčasne treba skočiť tak, aby sa pravá noha dostala na druhú stranu von z gumy a ľavá dnu do gumy.
Nie je prípustné prišliapnutie gumy, zachytenie gumy, skočenie mimo povinného nohokladu, ani iná chyba.
Pre viacnásobné skákanie normálky nerozhoduje výber strany, lebo sa skáče určený počet “normáliek” bez vystúpenia z gumy. Pravidlá si skákajúci môžu upraviť aj podmienkou bez zastavenia, bez používania pomôcok, …

2. ŽABA
Základný postoj je vonku z gumy ľavým bokom ku gume. Skáče sa znožmo. Škôlka môže mať preskoky, ktorých počet závisí od toho, koľkokrát sa skočí do gumy a počet sa určuje vopred na začiatku škôlky, alebo je bez preskokov a vtedy sa hovorí napr.ŽABA na druhý dnu, t. zn., že škôlka je ukončená druhým skokom dnu do gumy a vyskočenie z gumy už nie je žiaduce. Rovnakým princípom sa skáče na tretí, štrvtý, …tý dnu.
Napr. ŽABA 2-2 znamená, že zo základného postoja skákajúci znožmo skočí dnu do gumy, vyskočí na opačnej strane gumy pričom sa zároveň pri výskoku musí natočiť vpred opäť do základného postoja mimo gumy (bez akýchkoľvek medziskokov, či iných poskokov), opäť skočí dnu do gumy a vyskočí na opačnej strane gumy (tam, odkiaľ sa začínalo skákanie) – samozrejme aj s otočením do základného postoja a nasledujú 2 preskoky: zo základného postoja znožmo preskočiť cez obe gumy na druhú stranu, zároveň sa otočiť do základného postoja a urobiť druhý preskok cez obe gumy, ktorým sa skákajúci vráti na východziu stranu skákania. Pri poslednom preskoku nie je nutný návrat do základného postoja.

3. ABA
Základný postoj je rovnaký ako pri normálke. Nohoklad zľava oboma súčasne je nasledovný: 1. normálka, 2. otočka na gume vpred do ľavej strany tak, že pravá noha sa dostane von z gumy a ľavá noha sa dostane dnu do gumy, 3. normálka (konečné postavenie je na východzej strane gumy: ľavá noha je von z gumy, pravá noha je v gume, skákajúci stojí chrbtom k tomu držiacemu, ktorému na začiatku skákania stál čelom).
ABA 2x znamená, že po normálke, ktorá nasleduje po otočke, sa skáče opäť otočka a až po nej posledná normálka – medzi 3 normálkami sú 2 otočky na gume.
Rovnakým spôsobom sa skáče ABA x-krát, strieda sa normálka s otočkou, vždy sa končí normálkou.

4. RÝCHLA, RÝCHLA SEKANÁ, RÝCHLY GAŠPARKO
Niekto zvykne pred samotným skočením do gumy začať predskokmi (rozoskákaním), na čo by mal vopred upozorniť.
Tempo škôlky by sa dalo popísať asi ako poklus, ale nohoklad spočíva skôr v akomsi zakopávaní, nie dvíhaní kolien. Počas skákania nie je povolené zastavenie, ani iná chyba.
Rýchla sa môže skákať s preskokmi ako X-X, alebo bez preskokov ako na X-tý dnu, kde X je počet skočení oboma nohami do gumy.
Základný postoj zľava je ľavým bokom ku gume. Do gumy najprv vkročí/vkluše ľavá noha, potom pravá noha, plynule von z gumy na opačnej strane vyskočí ľavá noha, za ňou pravá noha za súčasného otočenia vľavo vpred do základného postoja – je zaskákaný JEDEN skok, za ktorým nasledujú rovnakým spôsobom ďalšie, až po konečný počet X, ktorým sa buď končí oboma nohami dnu v gume, alebo po ňom nasleduje X preskokov cez obe gumy postupne najprv ľavá noha, po nej pravá so súčasným otočením vľavo do základného postoja až po konečný počet X preskokov.

Z rýchlej sa odvíjajú aj iné škôlky:

5. ZRKADLO X-X
Skáče sa sekaná najprv z jednej strany na počet X-X a z posledného preskoku sa plynule bez medziskoku začne skákať počet X-X z opačnej strany. Je celkom jedno, či skákajúci začne zľava, alebo sprava.

6. ZDVÍHANÁ X-X
Skáče sa rýchla X-X bez medziskokov. Vyžaduje sa synchronizovanosť držiacich pri zdvíhaní gumy do ďalšej úrovne pri poslednom preskoku na danej úrovni. Ak skákajúci pokazí, celú škôlku musí skákať odznova, nakoľko je nutné zachovať podstatu tejto škôlky.

7. ZDVÍHANÉ ZRKADLO X-X
Skáče sa ako obyčajná zdvíhaná s rovnakými pravidlami, no držiaci dvíhajú gumu až pri poslednom preskoku zrkadlovej škôlky.

8. LIETADLO X-X
Skáče sa ako rýchla sekaná, no preskoky sa neskáču na konci škôlky po všetkých skokoch dnu, ale po každom skoku dnu nasleduje jeden preskok.
Tiež sa môže skákať zdvíhané lietadlo alebo rzkadlové lietadlo.

9. GAŠPARKO
Nohoklad je rovnaký ako pri sekanej, aj princíp s preskokmi X-Xalebo bez preskokov na X-tý dnu je rovnaký, jediný rozdiel je tempo skákania, ktoré túto škôlku zároveň radí k tým menej náročným.
Tempo je pomalšie-krokové. Dôležité je pri tom podskakovanie, teda nie “kráčanie/pochodovanie” cez gumu.

10. SUCHÁ X-X
Skáče sa ako rýchla sekaná, jediný rozdiel je v tom, že pri vyskakovaní z gumy sa skákajúci neotáča do základného postoja vpred, ale vzad! Tento prvok radí škôlku medzi obtiažnejšie.
Môže sa skákať aj bez preskokov na X-tý dnu.

11. MOTÝĽ týmto názvom si vôbec nie som istá, ale marí sa mi
Táto škôlka sa zvykne skákať len na nízkych stupňoch.
Zaskákače sa rýchla na 3. dnu, pričom po 3. skoku zostanú obe nohy v gume a skáče sa s podskokmi nasledovne: plynule treba na lýtko ľavej nabrať a okolo omotať gumu po ľavej nohe a omotanú ľavú nohu vložiť dnu do gumy. Rovnakým postupom omotáme gumu po pravej nohe okolo pravého lýtka.
Ľavú nohu zanožíme za pravú (za obe gumy), pravú nohu prednožíme pred obe gumy, točíme sa vzad najprv ľavou nohou poza gumy, potom pravou nohou poza gumy – čelom stojíme rovnako ako pri namotávaní gumy.
Slučku z ľavej nohy rukami stiahneme dolu a voľne pustíme. Guma z oboch nôh sa odmotá a škôlka sa zakončí výskokom oboch nôh z gumy na vonkajšie strany tak, že guma zostane medzi nohami.

12. ROČNÉ OBDOBIA
Skáče sa len na najnižšom stupni – predozadná škôlka.
Základné postavenie je čelom ku gume. Skáče sa znožmo a každý skok je slovne komentovaný:
jar – skok znožmo vpred na prvú gumu
leto – skok znožmo vpred na druhú gumu
jeseň – skok znožmo vzad na prvú gumu
zima – skok znožmo vpred na druhú gumu
Keď sa skákajúci dohodnú, môže sa skákať tichá verzia, t. j. bez slovných komentárov.

13. SOPEĽ X
Školka sa skáče v krokovom tempe s podskokmi. X je počet preskočení/prelezení cez “očko”.
Základné postavenie je ľavým bokom ku gume. Ľavou rukou uchopím a nadvihnem prvú gumu a vzniknutým “okom” podskokom prejdem postupne najprv ľavou, potom pravou nohou na druhú stranu gumy. Pustím gumu, plynule sa otočím vpred do základného postavenia a skok/preliezanie “očkom” opakujem X-krát.

14. BUBLINA X-X
Je to len variácia rýchlej sekanej. Podstata spočíva v tom, že skákajúci nafúkne líca a musí ich udržať nafúknuté počas celého skákania na danej úrovni.
Držiaci majú podľa dohody povolené rozosmievať rôznymi spôsobmi – rozosmievaná bublina, alebo sú ticho – tichá bublina.
Za chybu sa považuje každé bežné pokazenie a tiež vypustenie líc pred dokončením skákania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.