“zADEK” a “DEKA”

vitamíny rozpustné v tukoch (A,D,E,K)

[Ťava jednohrbá vs. dvojhrbá]: Pri rozlišovaní vychádzajme z latinských názvov: ťava dvojhrbá (Camelus Bactrianus), ťava jednohrbá (Camelus Dromedarius). Všimnite si začiatočné písmená “B,D” v ich druhovom názve (Bactrianus, Dromedarus), ktoré keď zrotujeme o 90st. proti smeru hodinových ručičiek získame dva alebo jeden ťaví hrb. :) Ťava jednohrbá (dromedár) žije na sever Afriky, v Prednej a Malej Ázii až po Indiu. Prirodzeným biotopom sú polopúšte, púšte a planiny. Ťava dvojhrbá žije v Strednej Ázii.

?”Ivan ProMetá Anně Tělo”

pomôcka pre fázy bunkového delenia-(Interfáza), profáza, metafáza, anafáza, telofáza.

“Kde sa jazdí, tam sa dláždi”

Dlaždicový epitel – vagína, konečník a ústa.

  ?”Miloval Ivan Ivanku Penisem Celým Prohnutým Miloval Mocně.”

Pomůcka pro pamatování prořezávání druhých zubů: M1 I1 I2 P1 C1 P2 M2 M3 (molár je stolička, incisivus je řezák, premolár je třenový zub a caninus je špičák).

” On Old Olympus Towering Tops,A Famous Vocal German Viewed Some Hops”

12 kraniálnych(lebečných) nervov: Olfactory, Optic, Oculomotor, Trochlear, Trigeminal,Abducens, Facial, Vestibulocochlear, Glossopharyngeal, Vagus, Spinal accessory, Hypoglossal.

” Some crooks have underestimated Royal Canadian Mounted Police. “

Kosti horných končatín: (scapula, clavicle, humerus, ulna, radius, carpals, metacarpals, phalanges)

” Help five police to find ten missing prisoners. “

Kosti dolných končatín: (hip, femur, patella, tibia, fibula, tarsals, metatarsals, phalanges).

” Clever Dick looks silly clot! “

Stavce chrbtice : (cervical, *dorsal, lumber, sacrum, coccyx).*Dorsal vertebrae are also called thoracic.

“ScaLuTriPiTraTraCaHa”

Kostičky na ruke: scaphoideum lunatum triquetrum trapezium trapezoideum capitatu hamatum // zaslala Wewe

“PrDelNuCoCoBiCoCo”

– větve a. brachialis: a. profunda brachii a. deltoidea a. nutricia a. collateralis media a. collateralis radialis a. bicipitalis a. collateralis ulnaris superior a. collateralis ulnaris inferior – funkce mm. lumbricales: interfalangové klouby v extenzi, metacarpofalangové ve flexi – dělá to takovou stříšku: ? (jako když mávám na rozloučenou) ? “nevíte, co dělají mm. lumbricales? …tak pápá” – funkce mm. interossei na ruce: “jak se drží ženská” – zezadu (myšleno za zadek – prsty v abdukci) – mm. interossei dorsales = abduktory; zepředu (myšleno za ňadra – prsty v addukci) – mm. interossei palmares = adduktory

“Líbal Martin Martinu Po Ramenou A Martina Měla Cucflek U Cecku.”

– plexus brachialis: Líbal – fasciculus Lateralis: o Martin – radix lateralis n. Mediani o Martinu – n. Musculocutaneus Po – fasciculus Posterior o Ramenou – n. Radialis o A – n. Axillaris Martina – fasciculus Medialis o Měla – radix medialis n. Mediani o Cucflek – n. Cutaneus brachii medialis o U – n. Ulnaris o Cecku – n. Cutaneus antebrachii medialis – plexus lumbalis: In India Gibt es Kein Frisches Obst. In – n. Iliohypogastricus India – n. Ilioinguinalis Gibt – n. Genitofemoralis (es) Kein – n. Cutaneus femoris lateralis Frisches – n. Femoralis Obst – n. Obturatorius

Idiot Gustav měl Celý Prst v Gipsu.”

– plexus sacralis: Idiot – n. Ischiadicus Gustav – n. Glutaeus superior (měl) Celý – n. Cutaneus femoris posterior Prst – n. Pudendus (v) Gipsu – n. Glutaeus inferior

“CloVAN”

– útvary v lacuna vasorum: medio-laterálně: lymphonodus Cloqueti, vena et arteria femoralis, ramus femoralis n. genitofemoralis – vztahy a. et v. poplitea a n. ischiadicus ve fossa poplitea: buď “bolí, teče, stříká” – když vás někdo sekne zvenčí do kolene (bolí – nerv – nejlaterálněji a nejpovrchověji, teče – vena, stříká – arterie – nejmediálněji a nejhlouběji) nebo AVeN (mediolaterálně a., v., n.)

“Ti HaDi”

– svaly na ventrální straně bérce: m. Tibialis anterior nejmediálněji, m. extensor Hallucis longus uprostřed, m. extensor Digitorum longus nejlaterálněji (na dors. straně to je DiTiHa)

“TiDiAVeNeH”

– útvary za mediálním kotníkem: m. Tibialis posterior, m. flexor Digitorum longus, arteria et vena tibialis posterior, nervus tibialis, m. flexor Hallucis longus

“SaManTA”

– útvary před mediálním kotníkem: n. Saphenus, vena saphena Magna, m. Tibialis Anterior

“SuPaPePe”

– útvary za laterálním kotníkem: n. Suralis, vena saphena Parva, m. Peroneus brevis, m. Peroneus longus

“jABLKo”

– útvary v plantě: A – plantární Aponeuróza B – m. flexor digitorum Brevis L – m. flexor digitorum Longus K – m. quadratus plantae – obrazy obrn nervů: n. Radialis – labutí kRk n. Medianus – gesto vyjadřující “Mír” (ukazováček a prostředníček v extenzi, prsteníček a malíček ve flexi) + n. ulnaris – to, co zbývá (drápovitá ruka) n. peroneus Communis – Kohoutí chůze

“PrDel NuKoKo BiKoKo”

Vetvenie ARTERIA BRACHIALIS: a. profunda brachii a. deltoidea a. nutritia a. collateralis medialis a. collateralis radialis a. bicipitalis a. collateralis ulnaris sup. a. collateralis ulnaris inf. viac na:http://en.wikipedia.org/wiki/Brachial_artery   [báseň pre lekárov a a farmaceutov]:

V generaci první na infekce močové cefadroxil=Duracef pro frajery libové. Generace druhá má vytuněný profil, po nich už si neškrtne – ani Haemofil! Řadíme sem cefuroxim – axetil po papáni, bez něj ale nalačno, ovlivní to vstřebání! Patří sem i cefaklor a též se docela vžil cefprozil v sirupu pod značkou Cefzil. Popojedem ke třetí, vezmeme si taxi, patří sem cafoperazon a taky cefotaxim. Tahle generace nám přinesla lék volby kapavka a ceftriaxon – ti se nikdy neudobří. Je toho teda dost, že už z toho úpím! Naštěstí ve čtvrté je už jen cefepim.

 

[Periodická tabuľka prvkov]:

Elements_Pics+Words_11x8.5

 

 

Iné mnemotechnické pomôcky pre medikov nájdete TU A tiež aj TU   Ďalšie kategórie: Matematika Fyzika Elektro IT Slovenčina Biológia a medicína Čísla a roky Nezaradené   A tiež nájdeš aj na fasabuku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.